Smluvní přepravní podmínky

platné pro spoje společnosti "REGA & R“ spol. s r.o.

1. Předmět úpravy

1.1 V souladu s Vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou silniční osobní dopravu, vydáva společnost "REGA & R“ spol. s r.o. se sidlem Husitsá 73/37, 130 00 Praha 3, IČ: 25762427 (dale jen REGABUS) tyto Smluvní přepravní podmínky (dále jen „Přepravní podmínky“) pro pravidelné autobusové linky provozované společností REGABUS. Tyto Smluvní přepravní podmínky jsou k nahlédnutí na každém prodejním místě, jsou přistupne na internetu a nachazí se v každém vozidle výše uvedené společností. Některa ustanovení těchto Smluvních přepravních podmínek neplati pro spoje partneru. (viz.: Smluvní přepravní podmínky konkretního dopravce).

1.2 Nadstandardní služby (zejména poskytnutí nápojů, drobného občerstvení, denního tisku a časopisů, promítání filmů, wi-fi internetové připojení) jsou poskytovány nad rámec přepravní smlouvy na základě provozních možností doprace a jejich neposkytnutím nevzniká cestujícímu žádný nárok na odškodnění.

1.3 Tyto Smluvní přepravní podmínky jsou plátne od 12.10.2012

2. Výklad některých pojmů

Pro účely tohoto přepravního řádu se rozumí:

2.1 přepravou na linkách REGABUS činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob a zavazadel autobusy společností REGABUS, podle předem zveřejněného jízdního řádu, tarifu, přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek.
2.2 vozidlem ve veřejné silniční osobní dopravě autobus.
2.3 jízdenkou platný jízdní doklad, který opravňuje cestujícího k přepravě dle čl. 4 odst. 4.1 těchto přepravních podmínek;
2.4 cestovními doklady potřebné k překročení státní hranice jak zemí, kterými se při přepravě projíždí, tak zemí cílových;
2.5 zavazadlem snadno přenosná věc, kterou vzhledem k rozměrům a hmotnosti lze snadno umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla a nemůže-li tato věc svou povahou poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo,
2.6 cestovními doklady potřebné k překročení státní hranice jak zemí, kterými se při přepravě projíždí, tak zemí cílových;
2.7 obecně závaznými právními předpisy zák. č. 111/94 Sb. o silniční dopravě, vyhl. č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu, občanský zákoník, mezinárodní úmluvy, kterými je Česká republika vázána.

3. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob

3.1 Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob (dále jen "přepravní smlouva") vzniká mezi dopravcem a cestujícím na základě přepravního řádu, tarifu a vyhlášených smluvních přepravních podmínek závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové spoji uvedenými v jízdním řádu řádně a včas a závazek cestujícího dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky a zaplatit cenu za přepravu (dále jen "jízdné") podle tarifu.

3.2 Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do autobusu (dále jen "nástup do vozidla").

3.3 Přepravní smlouva je též uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení do vozidla bez jízdenky a jízdné cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla.

3.4 Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy.

3.5 Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy řidičem nebo osobou dopravce, která se prokáže průkazem dopravce s oprávněním dávat cestujícím pokyny a příkazy, (dále jen "pověřená osoba").

4. Jízdní doklad a jeho náležitosti

4.1 Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem (dále jen „jízdenka“), není-li dále stanoveno jinak.

4.2 Jízdenka pro jednotlivou jízdu obsahuje
a) obchodní jméno dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu,
b) jméno a příjmení cestujícího.
c) nástupní, cílovou stanici, čas odjezdu a přijezdu,
d) výši jízdného, druh jízdného, případně výši slevy,
e) údaj o platnosti,
f) další údaje umožňující kontrolu platnosti a správnosti jejího použití, stanovené ve smluvních přepravních podmínkách.

4.3 Jízdenka je neplatná, jestliže:
a) cestující nedodržel podmínky pro její použití stanovené přepravním řádem, tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami,
b) nejsou vyplněné předepsané údaje,
c) je poškozená tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti její použití,
d) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
e) byla vystavena na přijmení a jméno a je použita jinou osobou,
f) uplynula doba její platnosti,
g) nejde o originál,
e) fotokopie jízdenky není považována za jízdní doklad.

4.4 Jízdenka pro jednotlivou jízdu kterou lze podle tarifu použít jen ve spojení s dokladem, na jehož základě byla vydána, je neplatná, jestliže se cestující tímto dokladem současně neprokáže.

4.5 Při nákupu jízdenky v autobuse lze zakoupit pouze jednosměrnou jízdenku na trasu zajišťovanou tímto spojem. Na některých linkach je možne zakoupit obousměrnou jizdenku na pevne datum nebo otevřenou tj. „OPEN“ o teto možností jsou cestující informovaní posadkou autobusu.

4.6 Jízdenka bez určeného data „OPEN“, je na linkách REGABUS platná 6 měsíců ode dne první cesty, není-li stanoveno jinak. Cesta není rezervována a místo pro držitele takovéto jízdenky bude zajištěno dle volné kapacity autobusu. Cestujícim je doporučeno rezervovat alespoň 5 dní před předpokládaným datem jízdy osobně v kancelářích REGABUS, telefonicky na tel. čislech v ČR +420 608 822 892 +420 777 228 990 +420 770 510 110, na Ukrajině +38 044 383-21-00, +38 067 675-19-76 +38 095 679-36-56 nebo u smluvních prodejců REGABUS nebo přes internet www.regabus.com

4.7 Elektronická jízdenka (dále jen E-jízdenka) Je vystavena na konkrétní datum, čas a trasu a na konkrétní sedadlo v daném spoji a obsahujě veškere udaje jako tištěna jizdenka. E-jízdenku je možno zakoupit přes stránky www.regabus.com při platbě platební kartou, přes portal PayU, nebo převodem na učet v ČR 158583963/0300 ČSOB a.s.

4.8 V případě zadání nepravdivých nebo neexistujících údajů při online rezervaci má dopravce právo na zrušení rezervace před uplynutím doby platnosti rezervace a to bez nároku na jakoukoliv náhradu.

4.9 V případě bezhotovostní platby jízdného se považuje jízdné za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky na určený bankovní účet dopravce. Pokud nebude jízdné placené bezhotovostně uhrazeno před nástupem cestujícího do autobusu, je cestující povinen jízdné zaplatit u stewardky či u řidiče a následně dopravce požádat o vrácení částky, která byla uhrazena bezhotovostně.

4.10 Za zničené, ztracené a odcizené jízdenky nejsou dopravcem vydávány náhradní a cestujícímu nevzniká právo na vrácení zaplaceného jízdného za takové jízdenky.

4.11 Kontrolu jízdních dokladů a čísel jízdenek ve vozidlech dopravce provádí dopravcem pověřené osoby vybavené průkazem kontrolora. Náležitosti průkazu kontrolora jsou: fotka kontrolora, číslo průkazu, razítko a podpis připslušného dopravce. Neprokáže-li se cestující platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit jízdné a přirážku ve výši 1000 Kč / 40 €. Pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat, zda cestující plní Smluvní přepravní podmínky a jejich činnost se řídi Silničním zákonem č. 111/1994 sb., § 18a.

5. Placení jízdného, poplatků.

5.1 Cestující za jízdenku pro jednotlivou jízdu platí jízdné podle tarifu. Na území České republiky se cena jizdného stanoví a hradí v českých korunách. Na území cizích státu je cena jizdného stanovena v příslušné zahraniční měně.

5.2 Cestující platí jízdné před nástupem do vozidla a dopravce mu za zaplacené jízdné vydá jízdenku. Platí-li cestující jízdné po nástupu do vozidla, dopravce mu vydá jízdenku ve vozidle.

5.3 Cestující se při převzetí jízdenky přesvědčí, zda mu byla vydána podle jeho požadavků. Nesouhlasí-li jízdenka s požadovanými údaji, je cestující oprávněn do 30 minut od momentu prodeje jízdenku vratit s požadavkem vystavení jizdenky s požadovanymi údaji. Po uplynutí 30 minut od momentu prodeje, vracení nebo reklamace jizdenky se řidi raklamačním řadem.

5.4 Cestující, který požaduje slevu, je povinen nárok na slevu prokázat, při zakoupení jízdenky, po případě před nastupem do autobusu.

5.5 Zpusob prokazovaní naroku na slevu se stanovuje takto:
• děti 0-14 let včetně, jakýmkoliv průkazem opatřeným datem narození
• studenti buď platným mezinárodním studentským průkazem ISIC, kartou EURO 26, EURO 26 Student
• senioři nebo mládežníci průkazem totožnosti opatřeným fotografií a datem narození.

5.6 V případě neprokázání nároku na slevu při nástupu do spoje je cestující povinen doplatit rozdíl v ceně, a manipulační poplatek 100 Kč nebo ekvivalent v přislušne meně.

5.7 Pro jakoukoliv manipulaci s již prodanou jízdenkou nebo rezervací je vyžadováno devíti mistne číslo jízdenky které přiděluje szstem prodeje jizdenek.

6. Slevy k jízdenkám

6.1 Pro dětí cestujici s rodiči či jinou dospělou doprovazejici osobou poskytujeme nasledujici slevy:
• děti od 0 do 3.99 let sleva 80% z tarifu pro dospěle.
• děti od 4 do 9.99 let sleva 50% z tarifu pro dospěle.
• děti od 10 do 15 let sleva 20% z tarifu pro dospěle.

6.2 Studenti nebo držitelé karet ISIC nebo EURO 26 STUDENT sleva 10 % z tarifu pro dospěle

6.3 Senioři nad 60 let sleva 10% z tarifu pro dospěle

6.4 Sleva 10% na zpáteční jízdenku (podmínkou je zakoupení lístků tam a zpět). Tato sleva plati jen pro spoje provozovane autobusy společností REGABUS na spoje zahraničnich partneru výše uvedena sleva se navstahuje.

6.5 Sleva 20% na zpáteční jízdenku (podmínkou je zakoupení lístků tam a zpět). Tato sleva je akční a hevztahuje se na pátou jízdu, pláti jen pro spoje provozované autobusy společností REGABUS na spoje zahraničních partneru výše uvedena sleva se nevztahuje.

6.6 Sleva 50% z ceny jízdného pro stálé zákazníky
Podmínka:
a) čtyři jednosměrne jízdy jakýmkoliv spojem společnosti REGABUS z jakéhokoliv směru, na pátou jízdu máte nárok na 50% slevu z přislušného taryfu. Je nutno doložit čtyři jednosměrne jizdenky.
b) čtyři obousměrne jízdy (čtyřy zpatečni jizdenky) jakýmkoliv spojem společnosti REGABUS, na pátou jízdu máte nárok na uplatnění 50% slevy z přislušného taryfu. Je nutno doložit čtyři obousměrne jizdenky, datum a čas prodeje u každe jizdenky tam a zpět musi byt stejny.
Poznámka:
⁃ výše uvedené slevy je možno uplatnit pouze na pobočkách společnosti REGABUS,
⁃ jizdenky musi znit na příjmení a jméno cestujícího. Zaměna jmena v ramci rodiny neni možna,
⁃ jizdenky nesmi byt starší dvou let, vzhledem ke dni odjezdu páté jízdenky,
⁃ výše uvedené slevy poskytuje společnost REGABUS výhradně na svoje autobusy a spoje,
⁃ na autobusy a spoje zahraničních partnerů tuto speciální slevu není možno uplatnit.

6.7 Skupinová sleva - při současném zakoupení 5 nebo 10 a více jízdenek
a) 5 a více osob - jedna jízdenka s 50% slevou
b) 10 a více osob - jedna jízdenka zdarma

Podmínka:
Stejný datum odjezdu a stejná linka pro celou skupinu.

6.8 Výše uvedene slevy se nezčitají, tj. cestující muže využit jenom jedno z výše uvedenych slev.

7. Změny jizdenek. vrácení jízdného.

7.1 Cestující za určitych podminek muže požadat o změnu odjezdu na jine datum. Tuto změnu dopravce nebo prodejní kancelař muže provest pouze dva krat. První změna je zdarma, druha je za poplatek 200,-Kč nebo v odpovidajici meně.

7.2 Změna je možná pouze v rámci termínů / spojů, které jsou v prodejním systému k dispozici.

7.3 Na jízdence je možné provést změnu data či hodiny v době více než 48 hodin před odjezdem, v době méně než 12 hodin změna data či hodiny odjezdu není možná.

7.4 Jízdenku, která byla v době 48 hodin a méně před odjezdem změněna, již nelze dále ani jednou měnit. Takovou jízdenku již není možné stornovat.

7.5 “OPEN” jizdenku po rezervací na konkretni datum je možno měnít za stejnych podminek jako jizdenku na pevne datum. “OPEN” jizdenku která byla v době 48 hodin a méně před odjezdem změněna, již nelze dále ani jednou měnit. Takovou “OPEN” jízdenku již není možné stornovat. 1

7.6 Změna stanice odjezdu nebo příjezdu na trase stejného spoje je zdarma, doplaci se jen připadny rozdíl v ceně. Přeplatek se nevrací.

7.7 Změna data a hodiny odjezdu na jízdence „e-ticket“ zakoupené přes internet je možna za stejnych podminek jako u jizdenky zakoupene osobně.

7.8 Změna jízdenky zakoupené ve speciální cenové nabídce není možná, je-li to podmínkou slevy.

8. Vrácení jízdného.

8.1 Jízdenku lze vrátit osobně před odjezdem spoje zasadně v kanceláři, kde byla jízdenka zakoupena.

8.2 Storno jizdenky lze též provést emailem na adrese info@regabus.com. Pokud je storno jízdenky provedeno emailem, cestující musí následně doložit neprojetou jízdenku v místě, kde byla zakoupena, a to nejpozději do 10 dnů od provedení storna.

8.3 Storno pouze první cesty na obousměrné jízdence při zachování zpáteční cesty není možné.

8.4 Storno pouze zpáteční cesty na obousměrné jízdence je možné. V tomto případě je z ceny obousměrné jízdenky odečtena cena za jizdu tam a ze zbývající částky odečteny stornopoplatek dle bobu: 8.7 těchto přepravních podminek.

8.5 Storno obou cest u obousměrne jizdenky je vypočitan z ceny jízdenky tam i zpět dle termínu první cesty, dle bodu: 8.7 těchto přepravních podminek.

8.6 Storno jízdenky zakoupené ve speciální cenové nabídce není možné, je-li to podmínkou slevy.

8.7 Storno poplatek se počita v procentech z původní ceny jízdenky. Výše storno poplatku je:
a) při vrácení jízdenky více než 48 hod. před odjezdem spoje, 25% z ceny jízdného;
b) při vrácení jízdenky méně než 48 hod. a více než 6 hod. před odjezdem spoje, 50% z ceny jízdného;
c) při vrácení jízdenky méně než 6 hodin před plánovaným odjezdem, 100% ceny jízdného.

8.8 Pokud cestující ztratí jízdenku nebo pokud je mu odcizena, musí si zakoupit novou. V případě, že původní jízdenku dodatečně nalezne, bude mu po předložení obou jízdenek vráceno 90% jízdného z původní jízdenky. Toto právo zaniká, nebude-li uplatněno do třiceti dnů ode dne jízdy.

8.9 Otevřena jízdenka “OPEN” může být stornována nejpozději v den, kdy končí její platnost.

8.10 Jízdenky zakoupené přes internet je možné stornovat emailem na adrese info@regabus.com. pouze písemnou formou.

9. Přeprava osob, zavazadel a zviřat.

9.1 Cestujícím doporučujeme v hlavních nastupnich zastavkach dostavit se na místo odjezdu nejpozdejí 30 minut před odjezdem autobusu.

9.2 Pokud se cestující nedostaví nebo zmešká odjezd, ztrací nárok na náhradu jízdného.

9.3 Cestující je povinen být během celé jízdy připoután, pokud je jeho sedadlo vybaveno bezpečnostním pásem.

9.4 Každý cestující má nárok pouze na 1 sedadlo. V připadě že si zakoupi dvě sedadla nebo vice ma narok na odpovidajici počet sedadel.

9.5 Osoby od 5 do 16 let jsou na linkách REGABUS z důvodu režimu platného v tranzitních a cílových státech přepravovány pouze v doprovodu osoby ve věku alespoň 16 let. Popřipadě s plnou moci na doprovodnou dospělou osobu.

9.6 Děti do 5ti let včetně lze přepravovat pouze v doprovodu dospěle osoby.

9.7 Děti od 10 do 14 let včetně, cestující bez doprovodu dospělé osoby, mohou cestovat za plnou cenu tarifu pro dospěle.

9.8 Děti do 12 let včetně, nesmějí cestovat na sedadlech prví řady, tedy na sedadlech č. 1, 2, 3 a 4, na sedadlech za druhym vchodem a na prostředním sedadle v poslední řadě. Při koupi jízdenky je cestující povinen ohlásit, že se jedná o místo pro cestujícího mladšího 12 let.

9.9 Autosedačka pro přepravu dětí v autobuse dle silničního zákona není povinná.

9.10 Přeruší-li cestující jízdu, nemá nárok na vrácení jízdného.

9.11 Krátké přestávky (hygienické nebo k občerstvení) v průběhu cesty nejsou povinné. Jejich interval a délka jsou závislé na časovém rozvrhu linky.

9.12 V případě krátké přestávky v průběhu cesty cestující je povinen vrátit se do konce doby vymezené řidičem či stewardkou. Jestliže cestující nenastoupí do vozidla ani po 5 minutách po uplynutí doby přestávky, platí, že se další jízdy vzdal a nenáleží mu žádná náhrada škody či kompenzace za neprojetý úsek cesty.

9.13 Cestujícímu v tomto případě nevzniká právo na vrácení jízdného ani právo na jiné náhrady.

9.14 Cestující má právo na vrácení jízdného, pokud z důvodů na straně dopravce nedojde k přepravě.

9.15 Jestliže z důvodů ze strany dopravce nebyla dokončena započatá přeprava spojem, má cestující právo na jednu z těchto variant:
a) na přepravu nejbližším vhodným spojem dopravce do cílové stanice
b) na vrácení jízdného za neprojetý úsek cesty.
c) dopravce po dohodě s cestujícím zajistí dopravu nejbližším vhodným spojem do cílové stanice na své náklady.

9.16 Konzumace doneseného alkoholu, stejně jako omamných a psychotropních látek, je zakázána. Prodej alkoholických nápojů jednotlivým cestujícím může být omezen dle uvážení posádky autobusu.

9.17 Pokud není výběr sedadla umožněn při nákupu jízdenky, číslo sedadla přiděluje stewardka nebo řidič při nástupu do spoje.

9.18 Přeprava zvířat je zakázána s výjimkou vodícího a asistenčního psa s příslušnými dokumenty. Pes je v takovém případě přepravován za cenu dětského tarifu, který je uplatněn v rámci hromadné jízdenky, musí tedy mít přiřazenu místenku.

9.19 Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo stanici nebo ve stanici, kde podle jízdního řádu nezastavuje, smí cestující vystoupit, případně i nastoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby dopravce.

9.20 Cestujíci je povinen při nástupu do autobusu, respektovat pokyny stevarda/ky nebo řidiče. Cestující může být z přepravy vyloučen, pokud se dostaví k autobusu pod vlivem alkoholu, omamných čí jiných psychotropních látek, dále pokud po upozornění:
a) kouří ve vozidle, nadměrně konzumuje alkohol nebo je pod vlivem omamných čí jiných psychotropních látek,
b) chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu, používá hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným chováním, zápachem a pod.;
c) znečišťuje ostatní cestující, vozidlo, nebo prostory a zařízeni pro cestující svým oděvem nebo svým chováním; d) poškozuje vozidlo, nebo prostory a zařízeni pro cestující.
e) nedodržuje přepravní řad, tyto Smluvní podmínky, pokyny nebo příkazy pověřené osoby přepravce.

9.21 Cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá nárok na vrácení jízdného a místenky.

9.22 Cestující nese hmotnou zodpovědnost za poškození majetku přepravce.

10. Cestovní doklady

10.1 Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových a celních předpisů zemí, do kterých cestuje nebo přes které projíždí. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující. V případě, že cestujícímu celní nebo policejní orgány nedovolí pokračovat v cestě, nemá nárok na vrácení jízdného, a to ani jeho části či jinou náhradu.

10.2 Údaje na jízdence musí souhlasit s údaji na příslušném cestovním dokladu cestujícího.

11. Prava dopravce

11.1 Dopravce si vyhrazuje právo na změny v jízdních řádech, pro které je oprávněn od přepravního závazku nejpozději do 3 dnů přede dnem, kdy mělo dojít k započetí přepravy, odstoupit, a to formou oznámení této skutečnosti na internetových stránkách dopravce www.regabus.cz nebo telefonicky nebo prostředky elektronické komunikace, pokud jde o cestující, kteří dopravci sdělili telefonní číslo nebo údaje potřebné k elektronické komunikaci. V těchto případech mají cestující právo na vrácení zaplaceného jízdného v plné výši.

11.2 Dopravce má dále právo zrušit službu nebo její část v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm rozumně požadovat.

11.3 Odpovědnost dopravce zahrnuje škody, které vzniknou v době od nástupu cestujícího do autobusu až po jeho výstup, tyto dvě činnosti nevyjímaje.

11.4 Dopravce si vyhrazuje právo, na použití náhradních autobusů a na změnu sedadla. V případě nezajištění servisních služeb dopravcem (jako podávání teplých nápojů, promítání filmů a t.d) nemá cestující nárok na náhradu škody.

12. Povinnosti cestujícího

12.1 Při nedodržení ustanovení vyplývajících z článku 9., stejně jako dalších obecně závazných předpisů, může být cestující z přepravy vyloučen. V těchto případech je dopravce okamžitě zbaven veškerých smluvních povinností k cestujicimu a není povinen mu uhradit, a to ani částečně, cenu jízdného, či jinou další náhradu.

12.2 Cestující musí při plánování návazného spojení brát v úvahu možnost vzniku zpoždění. Za škody vzniklé zpožděním, výpadkem jízdy nebo zmeškáním dalšího spojení, které dopravce prokazatelně nezavinil, nenese žádnou odpovědnost.

13. Jízdní řady

13.1 Příjezdy a odjezdy jsou v jízdních řádech a na jízdenkách vždy uváděny v místním čase.

14. Reklamace

14.1 Podmínky přepravní smlouvy, včetně odpovědnosti dopravce, jsou zakotveny v obecně závazných právních předpisech.

14.2 Každá reklamace musí být uplatněna nejpozději do 3 měsíců ode dne skončení jízdy a musí k ní být doložena jízdenka. Reklamace může být podána v místě, kde byla jízdenka zakoupena, zaslana poštou nebo elektornickou poštou na adresu dopravce, který příslušnou linku provozuje. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího obdržení.
a) Linky provozované společností REGABUS “REGA & R” spol. s r.o. Husitska 73/37, 130 00 Praha 3 elektronická adresa: reklamace@regabus.com
b) Linky provozované zahraničnimy partnery na adrese přislušného přepravce. (seznam adres a spojení na jednotlive přepravce je k dispozici na internetovych strankach www.regabus.com v sekci naše partnery.

14.3 Reklamace za ztrátu, odcizení, či poškození zavazadel musí být uplatněna cestujícím ihned po převzetí zavazadla v cílové zastávce u pracovníka dopravce. Ten je povinen cestujícímu míru poškození nebo ztrátu písemně potvrdit. Toto potvrzení spolu s jízdenkou tvoří neoddělitelnou součást reklamace zavazadla.

14.4 Odškodnění v případě ztráty zavazadla a škod způsobených na podaných zavazadlech, nemůže převyšovat limity stanovené obecně závaznými právními předpisy. Pokud cena zavazadla převyšuje částku 5.000 Kč, doporučuje se cestujícímu sjednat doplňkové pojištění zavazadel.

14.5 Za zavazadla, která jsou přepravována v prostoru pro cestující nenese dopravce odpovědnost s výjimkou jejich odcizení nebo ztráty v souvislosti s dopravní nehodou a pokud byla dána pod jeho dohled. Totéž platí o osobních věcech a předmětech, které má cestující na sobě nebo u sebe.

14.6 Při přestupech cestující plně zodpovídá za přeložení svých zavazadel.

15. Přeprava zavazadel

15.1 V souladu s obecně závaznými právními předpisy se zavazadla která se přepravují odděleně od cestujícího v zavazadlovem prostoru jako předaná zavazadla a společně s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem jako přiruční zavazadlo.

15.2 Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, není-li dále stanoveno jinak.

15.3 Věc, která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla, je zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá nebo žíravá, věc, která může způsobit nákazu, nelze ji umístit ve vozidle na místě určeném k přepravě zavazadel, nebo věc o hmotnosti vyšší než 25 kg, není-li dále stanoveno jinak.

15.4 Předaná zavazadla jsou přepravována v zavazadlovém prostoru autobusu a musí být označena zavazadlovým lístkem REGABUS. Cestující je povinen na zavazadlový lístek doplnit požadované údaje.

15.5 Není-li stanoveno v podmínkách zveřejněných na jednotlivých jízdních řádech jinak, jsou maximální povolené rozměry zavazadla 30x60x80 cm, maximální povolená hmotnost je 25 kg. Cestující má právo na přepravu dvou předaných zavazadel za cenu stanovenou v Sazebníku poplatků nebo na jízdním řádu.

15.6 Jedno přiruční zavazadlo na cestujícího o maximálních rozměrech 20x30x40 cm je přepravováno zdarma. Přiruční zavazadlo je zavazadlo snadno přenosné, které cestující má u sebe a lze je umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího. Zavazadlo musí být ve voze uloženo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost nebo zájem cestujících osob, případně podle pokynů řidiče nebo pověřené osoby. Dopravce neodpovídá za zavazadla a věci umístěné v prostoru pro cestující.

15.7 Přeprava nadměrných zavazadel, je na linkách REGABUS povolena za určitych podmínek:
a) rezervovat místo pro nadměrné zavazadlo lze pouze cestujícímu, který si již zakoupil jízdenku,
c) přeprava je možná pouze v určeném období, v období zvyšene obsaenosti autobusu od 15. června do 10 zaří, 14 dni před velikonocemí, od 01. prosince do 06. ledna doporučujeme nadměrna zavazadla nepřepravovat.
d) prostor pro přepravu tohoto druhu zavazadel v autobuse je omezen a podléhá rezervaci, tu může přidělit pouze dispečink REGABUS v rámci volné kapacity autobusu,
e) za přepravu nadměrných zavazadel, se platí poplatek stanovený Sazebníkem poplatků, při odbavení,
f) jízdní kolo se smi přepravovat pouze ve složenem a zabalenem stavu do maximálních rozměrů 35 x 80 x 140 cm, v tomto připadě kolo bude přepraveno jako zavazadlo podle.

16. Předávání zavazadel k přepravě

16.1 Podléhá-li přeprava zavazadla zaplacení dovozného, popřipadě CLA nebo jiného poplatku je cestující povinen příslušnou částku zaplatit před naložením zavazadla do autobusu.

16.2 Cestující je povinen řídit se pokyny přepravce, státních a veterinárních orgánů při všech bezpečnostních, celních, policejních a veterinárních kontrolách a prohlídkách.

16.3 Při přestupu cestující vždy odpovídá za přeložení všech svých zavazadel do autobusu, ve kterém bude pokračovat v další jízdě.

17. Reklamace poškození a ztráty zavazadla

17.1 Zavazadlo se považuje za platně vydané, jestliže je dopravce v dobré víře vydá držiteli zavazadlového lístku. Není-li předložen zavazadlový lístek, je dopravce povinen vydat zavazadlo osobě, která prokáže k zavazadlu své právo. Nevyzvednuté zavazadlo uloží dopravce na bezpečné a vhodné místo a to na náklady cestujícího.

17.2 Převezme-li cestující předané zavazadlo bez výhrady, má se za to, pokud neprokáže opak, že převzal zavazadlo v úplném a dobrém stavu.

17.3 Dopravce odpovídá za škodu na předaných zavazadlech z důvodů a do výše dle obecně závazných právních předpisů.

17.4 Dojde-li ke ztrátě předaného zavazadla nebo zjistí-li cestující při výdeji předaného zavazadla zjevnou porušenost nebo neúplnost zavazadla nebo okolnosti tomu nasvědčující, požádá ihned pracovníka dopravce o zjištění stavu předaného zavazadla a o sepsání zápisu. Tento zápis tvoří spolu s jízdenkou a zavazadlovým lístkem nezbytnou součást reklamace, která musí být uplatněna písemně.

17.5 Při úplné ztrátě předaného zavazadla má cestující právo na vrácení zaplaceného přepravného za zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného zavazadla, kterou mělo v době jeho podání k přepravě, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě zavazadla.

17.6 Při poškození předaného zavazadla má cestující právo na náhradu škody, která odpovídá škodě vzniklé na zavazadle, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě zavazadla.

17.7 Odškodnění v případě ztráty předaného zavazadla nebo škody na předaném zavazadle se řídí obecnými závaznými právními předpisy. Pokud cena zavazadla převyšuje částku 5.000 Kč, doporučuje se cestujícímu sjednat doplňkové pojištění zavazadel.

17.8 “REGA & R” spol. s r.o., neodpovídá za škodu na přepravovaném předaném zavazadle, pokud ztráta, poškození nebo opožděný výdej předaného zavazadla byly způsobeny za těchto podmínek:
a) obal neodpovídá povaze přepravované věci,
b) obsahem zavazadla jsou věci, které obsahem zavazadla být nesmějí, živá zvířata, snadno zkazitelné věci, a jestliže byl obsah zavazadla nepravdivě deklarován,
c) obsahem zavazadla jsou peníze, ceniny, osobní doklady, cennosti,
d) nastaly okolnosti, jimiž jsou živelné pohromy nebo jednání třetích osob, které dopravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí,
e) jednáním cestujícího, které má za následek poškození nebo ztrátu jeho přepravovaného zavazadla.

17.9 Dopravce nemá žádnou zodpovědnost za jiná zavazadla a věci, které jsou přepravovány v prostoru pro cestující, s výjimkou škod, které jsou způsobeny provozem autobusu jakožto silničního motorového dopravního prostředku.

18. Závěrečná ustanovení

17.1 Veškeré soudní spory vzniklé mezi dopravcem a cestujícím mohou být vedeny pouze u obecného soudu na území České republiky, který o uplatněných nárocích rozhoduje podle předpisů uvedených v čl. II. odst. 8 těchto přepravních podmínek.